“วัยเด็ก” สมองสดใส เมื่อ “สูงวัย” กายใจจะแข็งแรง

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อสุขภาพของวัยผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

โดยต้องดูแลตั้งแต่ทารกในครรภ์ และพัฒนาการในวัยเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคตนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากคำกล่าวที่ว่า “เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” สิ่งที่สำคัญคือ ทำอย่างไรให้เด็กในวันนี้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพและคุณภาพดีในวันหน้าด้วยพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละช่วงชีวิต

การพัฒนาความสามารถของเด็กแต่ละช่วงชีวิต จะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกซึ่งจะมีผลต่อชีวิตในช่วงต่อไป โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ สติปัญญา จิตใจ และสุขภาพกาย ซึ่งไม่ได้ขึ้นกับพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ และสิ่งแวดล้อมที่จัดให้เด็กในแต่ละช่วงอายุ

การส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของเด็กในช่วงอายุที่เหมาะสม จะทำให้เด็กมีความสามารถได้ดีมากโดยเฉพาะเด็กที่มีพื้นฐานดีอยู่เดิม เรียกว่าช่วงอายุที่อ่อนไหว จะมีความจำเป็นต่อการพัฒนา แต่ถ้าเลยช่วงนี้ไปจะพัฒนาได้ยากขึ้น เรียกว่าช่วงที่จำเป็นสำคัญ เช่น การเติบโตของสมองในช่วง 2 ขวบปีแรกจะรวดเร็วมาก มีการสร้างสายใยประสาทขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาของเด็ก หลังจากนั้นจะเริ่มช้าลง โดยจะหยุดสร้างสายใยประสาทหลังอายุ 21 ปี